Специализирано интернет издание за публикуване на

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ-ГФО 2016 г

съгласно изискванията на чл.38, ал.1 т.3 от Закона за счетоводството от 2015 г, срок за публикуване на ГФО- 30.06.2016 г

Публикуване на
ГФО

в интернет от тук!

Вижте как да публикувате
ГФО в търговския регистър!
В сайтовете на
"АВЕ КОМЕРС"ЕООД публикувани до сега

  над 10 000 ГФО
Търсене

Моля, въведете името, адреса или БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието, чийто отчет търсите и натиснете бутон "Търсене" !
Последна новина
Ако през последните 3 години не сте публикували годишни финансови отчети, срещу Вас може да започне производство по несъстоятелност

05.01.2017 г

На 03.01.2017 г влезе в сила промяна в Търговския закон, съгласно която, ако през последните 3 години сте пропуснали да заявите за публикуване годишните си финансови отчети, срещу Вас може да започне производство по несъстоятелност, тъй като се предполага, че не можете да обслужвате задълженията си. Освен това, в този случай, няма да имате и възможност да се ползвате от нововъведеното производство по стабилизация. Това са допълнителни мерки, целящи да принудят предприятията да публикуват своите ГФО, след като през миналата година бяха драстично завишени глобите и имуществените санкции за незаявяване за публикуване на ГФО в срок.

Прочетете още...
Въпроси и отговори

» Задължително ли е публикуването на ГФО за ДЗЗД без дейност?
» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2012, 2013 и 2014 г. Какво да направим?
» Пропуснали сме да си публикуваме отчетите в търговския регистър. Може ли да ги публикуваме при Вас, вместо това?

вижте повече ...

.

 

 

Защо да публикувате ГФО в този сайт? Тук таксата за публикуване е 7лв и:
Публикувате незабавно   ♦ Плащате отсрочено   ♦ Получавате Удостоверение

Публикуването на ГФО в този сайт и таксата от 7 лв платена еднократно, осигуряват изисквания от Закона за счетоводството 3-годишен неплатен свободен достъп до Вашите финансови отчети

Ако публикувате повече отчети, попитайте за отстъпка!

Съгласно Закона за счетоводството ВСИЧКИ предприятия, освен едноличните търговци, неподлежащи на независим финансов одит и бюджетните предприятия, са длъжни да публикуват годишните си финансови отчети- ГФО за 2016 г в срок до 30.06.2017 г.

Как да публикувате ГФО в този сайт? Как да платите?

1. Попълнете данните на Вашето предприятие и прикачете файловете с отчета си чрез формата за публикуване от големия оранжев бутон "Публикуване на ГФО в интернет от тук!" и Вашият ГФО незабавно ще бъде публикуван на сайта, а на посочения от Вас имейл ще получите Удостоверение за публикуван финансов отчет.

2. Платете таксата от   7 лв   по един от следните начини:alt
- по сметката на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД- IBAN: BG58 BPBI 7945 1064 2180 02; BIC: BPBIBGSF в "Юробанк България” АД /Пощенска банка/- клон Варна. Плащането на гише в банката се таксува 2,50 лв. Как да платите без преводна такса, вижте по-долу. Можете да ползвате попълнените бланки за банкови документи, които да изтеглите след продължението или
- чрез микросметка в ePay.bg- без такса чрез
приложената форма или
- чрез банкова карта- Visa или MasterCard- за плащане от 7,00 лв, преводна такса- 0,20 лв чрез
приложената форма или
- чрез плащане в някое от бюрата на Изипей /Easypay/ по нашата микросметка- преводна такса за плащане до 10,00 лв- 0,17 лв
, /Необходими са Ви ЕИК на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД- 103134023 или КИН на микросметката- 9147982678/
- чрез услугата на "Български пощи"- "запис по банкова сметка"- преводна такса за плащане до 10,00 лв- 0,85 лв без текстово съобщение в нареждането или 1,15 лв с текстово съобщение,
така че сумата да постъпи при нас най-късно до 14 дни от публикуването на отчета.

3. В законния срок на посочения от Вас имейл ще получите фактура за извършената от нас услуга.

Кой, къде и до кога трябва да публикува годишните си финансови отчети- ГФО?

Информацията е в процес на обновяваване!

Съгласно новия Закон за счетоводството, публикуван в ДВ на 08.12.2015 г, бюджетните предприятия и ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ, неподлежащи на независим финансов одит, НЕ ПУБЛИКУВАТ годишни финансови отчети- ГФО за годините, в които не са подлежали на одит. Кои предприятия не подлежат на задължителен финансов одит, вижте в чл.37 от Закона за счетоводството.
Ако въпреки това желаете да публикувате отчетите си в интернет, ние сме готови по Ваше желание да ги публикуваме.

Какви са ГЛОБИТЕ?

Информацията е в процес на обновяваване!

Публикуването на годишният финансов отчет /ГФО/ е задължително и не зависи от това дали то е извършвало дейност. Последствията от неизпълнението на това законово задължение са:
Глоба от 200 до 3000 лева за виновното лице, а за юридическо лице или едноличен търговец- имуществена санкция от 0.1 до 0.5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лева, като при повторно нарушение, санкцията е в двоен размер.

Какво подлежи на публикуване?

Информацията е в процес на обновяваване!

Съгласно чл.38 от
Закона за счетоводството се публикува:

Годишният финансов отчет /ГФО/ на предприятието и годишен доклад за дейността, когато трябва да има такъв, приети от Общото събрание на съдружниците / акционерите или съответния орган. 

Съгласно §10, ал.1 от ПЗР на
Закона за счетоводството от 2015 г, във връзка с чл.26, ал.1 от отменения Закон за счетоводството от 2001 г
, годишният финансов отчет на предприятията- ГФО, включва:

Някои особености при публикуване на ГФО

Информацията е в процес на обновяваване!

Предприятията, които подлежат на независим финансов одит, на основание чл.33, ал.1 от отменения Закон за счетоводството от 2001 г, задължително изготвят и годишен доклад за дейността. Годишният финансов отчет- ГФО и и докладът за дейността се публикуват във вида и с текста, въз основа на които регистрираният одитор е изразил становището си. На публикуване подлежи и пълният текст на одиторския доклад, приети от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съответния орган.

Отчетите се публикуват във вида, в който са предоставени и “АВЕ КОМЕРС” ЕООД не носи отговорност за вида и съдържанието на представените документи и информацията в тях.

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисията за защита на личните данни под рег.№ 150265.
 

Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, както и създаването и ползването на други сайтове със същото или подобно предназначение със същия или подобен алгоритъм и организация на оборот, регистрация и удостоверяване на информацията, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните
му права и ще се преследва по съответен съдебен и/или административен ред.

 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо